ILC国际腰椎医院东京院 预约中介

 对应病症
 
1  治疗病症 
 
・椎间盘突出症
 
・椎间盘变性症
 
・脊椎管狭窄症
 
・滑脱症
 
・腰椎峡部裂
 
・峡部裂伴滑脱症
 
・坐骨神经痛
 
・变形性腰椎病
 
・腰椎不稳症
 
・腰椎变性侧弯
 
・椎间关节症 
 
・腰肌筋膜性腰痛症
 
・骶髂关节症
 
・腰椎压迫骨折
 
・间歇性跛行
 
 
2  治疗对应的症状 
 
 
・椎间盘破损
 
・透过MRI可看出椎间盘有阴影变黑 
 
・椎间盘的水分减少了
 
・脊梁骨变形 
 
・腰和屁股痛 
 
・持续脚痛 
 
・腰和屁股发麻,带有麻痹引起的疼痛
 
・脚发麻,带有麻痹引起的疼痛 
 
・只有脚有疼痛和麻痹感 
 
・因为疼痛不能长时间站立
 
・因为疼痛不能长时间久坐
 
・不能走很长的距离
 

Copyright © 2017-2023 ILC国际腰椎医院东京院 预约中介